کنگره نوروسرجری – آذر 1398 – کیش

کنگره اتولوژی – آبان 1398 – تهران

کنگره راینولوژِی –  1398 – تهران

کنگره جامعه جراحان –  خرداد 1398 – تهران

کنگره کلوپروکتولوژی – 1398 – تهران

کنگره گوش و حلق و بینی – 1397 – تهران

کنگره ارتوپدی – 1397 – تهران

کنگره جامعه جراحان ایران – 1397 – تهران

کنگره جراحی های کم تهاجمی  – پاییز 1397 – تهران

کنگره چاقی  – پاییز 1397 – تهران

کنگره کلوپروکتولوژی –  پاییز 1397 – تهران

کنگره زنان – 1397 – تهران

کنگره زنان – بهمن 1396 – تهران

کنگره لاپاروسکوپی – آبان 1396 – اصفهان

کنگره کولوپروکتولوژی – آبان 1396 – تهران

کنگره جامعه جراحان ایران –  اردیبهشت 1396 – تهران

کنگره چاقی – 1396 – تهران

کنگره رویان  1396 – تهران

آموزش الکتروسرجری  1396 – شرکت تهران جراح نوین

کنگره رویان – شهریور1395 – تهران

کنگره جامعه جراحان ایران 1395 – تهران

کنگره اندومتریوز-آبان 1395 – تهران

آموزش الکتروسرجری 1395 – دانشگاه علوم پزشکی تهران

کنگره جامعه جراحان ایران 1394 – تهران

کنگره ناباروری – بهمن 1394 – تهران

آموزش الکتروسرجری 1394 – دانشگاه علوم پزشکی  تهران