VOX پلیمر تزریقی بازیابی صدا

VOX  با فراهم نمودن امکان جابجایی تارهای صوتی ، می‌تواند یک درمان اولیه ایده آل برای فلج حنجره یک طرفه باشد.

VOX Brochure 1

VOX Brochure 2